Musek

Zenter 1906

1906 E puer Idealiste grënnen d’Pompjée vun Schuller-Sprenkeng (24 Aktivisten)

 

1907 Eischt Statute

 

1908 Kaaf vum Terrain fir den Musekssall

 

1910 De Musekssall ass färdeg gebaut

 

1912 EischtenTheater am Musekssall

 

1914 Zeiten vum Krich

 

1917 Aus „Freiwilligen Feuerweh“ gëtt „Feuerwehrmusikgesellschaft“

 

1925 Uschaffen vun villen Instrumenter

 

1927 Kantonalübung zu Schuller

 

1934 Neiwahl vum Comité

 

1937 Kaaf vun Land fir de Sall ze vergréisseren

 

1941 Krich

 

1946 Neiufank nom Krich

 

1950 Nei Uniforme ginn ugeschaaf

 

1956 50 Joer Feier vun där laang geschwaat gouf

 

1965 D’Schuller-Sprenkenger Musek gëtt Member bei der UGDA

 

1967 Eischte Präis an der drëtter Divisioun beim Concours zu Bouneweg

 

1970 Päischttour op Salzburg

 

1971 Equipement TSA vun de Pompjeeë

 

1972 Nei Uniformen deels vierfinanzéiert vun de Musikanten

 

1973 Eischten Jumelage Dippech-Landiras

 

1974 1ièr prix avec distinction um Concours zu Ettelbreck

 

1975 Nei Statute fir d’Musek

 

1977 Auweihung vum Circuit Autopedestre

 

1979 Sall gëtt matt elektrescher Heizung geheizt

 

               Grennung vum Jugendorchester

 

1980 Eischte Zapestréich zu Sprenkeng

 

1984 Krise am Verein

 

1987 Tuutert, Informatiounsblaat fir eis Memberen

 

1989 Ett geet erem biergop

 

1990 Relance vun den Instrumentencouren fir d’Jugend

 

1993 16 Sponsoren fir de Verain

 

1995 D’Fanfare gëtt eng A.s.b.l.

 

1996 Pläng fir en neie Musekssall

 

1997 25 Joer Buerbléiser

 

1999 Eischten CD vun der Schuller-Sprenkgenger Musek

 

2001 Maquette vum neien Musekssall

 

2003 25 Joer Verwuerelter

 

2005 Plenneren an de neie Sall

 

2006 Gebuertsdaagsfeier matt neiem Fändel entworf vum François Felten